04.07.2019.

ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 04. srpnja 2019. godine sljedeću

 

O D L U K U

o neprovođenju strateške procjene utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IV. izmjena idopuna Prostornog  plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš, obzirom je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da IV. izmjene i dopune Prostornog  plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Plan) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

  

II.

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade Plana utvrđeni su člankom 5. Prijedloga Odluke o izradi Plana:

-     potreba za revizijom površina svih planiranih neizgrađenih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja s ciljem njihovog optimiziranja ili ukidanja;

-     revidiranje obuhvata obveznih urbanističkih planova uređenja;

-     usklađivanje s zakonima i propisima koji su stupili na snagu od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada te sa zahtjevima javnopravnih tijela i pravnih osob s javnim ovlastima kroz postupak izrade i donošenja Plana, a koji se odnose samo na usklađenje s propisima;

-     razmatranje svih zahtjeva za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada zaprimljenih do donošenja ove Odluke;

-     provjera i prema potrebi usklađenje širine zaštitnih koridora za postojeće 35 kV dalekovode u grafičkom dijelu Plana s podacima iz odredbi za provođenje;

-     preispitivanje mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja uz rijeku Lonju i na ostalim područjima, prema prijedlozima Grada Ivanić-Grada;

-     ažuriranje grafičkih oznaka za izgrađena i neizgrađena građevinska područja;

-     usklađenje granice obuhvata zaštićene povijesne urbane cjeline Grada Ivanić-Grada s Rješenjem Ministarstva kulture;

-     preispitivanje normativa za osiguranje parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta;

-     dopuna odredbi za provođenje – omogućavanje uređenja potoka Žeravinec kao šetnice ili biciklističke staze, omogućavanje gradnje kampova i kamp odmorišta na području Grada Ivanić-Grada, omogućavanje zahvata u prostoru u zaštitnom pojasu plinovoda i naftovoda;

-     ispravka eventualnih grešaka i neusklađenosti u Planu.

U postupku izrade i donošenja Plana će se osim svih prethodno navedenih razloga razmatrati svi novi zahtjevi Grada Ivanić-Grada, kao i zahtjevi javnopravnih tijela i osoba s javnim ovlastima koji se odnose na usklađenje s važećim zakonima i propisima.

 

Svrha i opći ciljevi Plana su:

-      potreba za revizijom površina svih planiranih neizgrađenih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja s ciljem njihovog optimiziranja ili ukidanja;

-     revidiranje obuhvata obveznih urbanističkih planova uređenja;

-     usklađivanje sa zakonima i propisima koji su stupili na snagu od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada te sa zahtjevima javnopravnih tijela kroz postupak izrade i donošenja Plana, a koji se odnose samo na usklađenje s propisima;

-     razmatranje svih zahtjeva za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada zaprimljenih do donošenja ove Odluke;

-     provjera i prema potrebi usklađenje širine zaštitnih koridora za postojeće dalekovode u grafičkom dijelu Plana s podacima iz odredbi za provođenje;

-     preispitivanje mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja uz rijeku Lonju i na ostalim područjima, sve prema prijedlozima Grada Ivanić-Grada;

-     ažuriranje grafičkih oznaka za izgrađena i neizgrađena građevinska područja;

-     usklađenje granice obuhvata zaštićene povijesne urbane cjeline Grada Ivanić-Grada s Rješenjem Ministarstva kulture;

-     preispitivanje normativa za osiguranje parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta;

-     dopuna odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na:

 • omogućavanje uređenja potoka Žeravinec kao šetnice ili biciklističke staze
 • omogućavanje gradnje kampova i kamp odmorišta na području Grada Ivanić-Grada
 • omogućavanje zahvata u prostoru u zaštitnom pojasu plinovoda i naftovoda

te dopuna odredbi prema novim zahtjevima Grada Ivanić-Grada;

-     ispravka eventualnih grešaka i neusklađenosti u Planu;

-     izrada pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, na koji se primjenjuju odredbe Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15);

-     izrada grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM), odnosno odnosno u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15).

U postupku izrade i donošenja Plana će se osim svih prethodno navedenih razloga razmatrati svi novi zahtjevi Grada Ivanić-Grada, kao i zahtjevi javnopravnih tijela i osoba s javnim ovlastima koji se odnose na usklađenje s važećim zakonima i propisima.

 

III.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 5. i 8. Prijedloga Odluke o izradi Plana te će se na temelju tih izmjena korigirati elaborat Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17-pročišćeni tekst), i to u tekstualnom dijelu (u odredbama za provođenje), u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela Plana te u Obrazloženju Plana.

 

IV.

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca Plana na okoliš, Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje je zatražio mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:

 

 1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 2. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Šumarija Novoselec, Kolodvorska 27, Novoselec
 3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 4. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 5. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 6. Plinacro d.o.o., Savska 88a, Zagreb
 7. INA d.d., SD Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb

 

U zakonskom roku zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:

 

 1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/19-03/30, URBROJ: 238/1-18-02/4-19-4 od 6.05.2019. godine) zaprimljeno dana 08.05.2019. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.
 2. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a (Klasa: PL-19/1491, UR.BR.: R/IP-19-2 od 15.05.2019.) zaprimljeno dana 22.05.2019. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.
 3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod (KLASA: 351-03/19-01/0000115, URBROJ: 374-21-1-19-3 od 23.05.2019.) zaprimljeno 27.05.2019. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Nakon zakonskog roka određenog za dostavu mišljenja, dana 04.06.2019. godine zaprimljeno je mišljenje INA Industrija nafte d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Lovinčićeva 4, (Znak – Re: 50308575/30-04-19/1609-17/BK od 20.05.2019.), kojim je nadležno tijelo dalo suglasnost za pokretanje postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

 

Nisu dostavljena mišljenja od:

-     HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Šumarija Novoselec, Kolodvorska 27, Novoselec

-     ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

-     ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

 

V.

Upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša dao je mišljenje u okviru postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu da se isključuje značajan negativan utjecaj Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA:612-07/19-02/12, URBROJ: 238/1-18-02/5-19-04 01.07.2019.).

 

VI. 

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke županije je uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke IV. ove Odluke, dalo mišljenje da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na navedene razloge donošenja Plana, može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

VII. 

Odluku kojom se utvrđuje da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba iz točke IV., V. i VI. ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

 

VIII. 

O ovoj Odluci Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje informirati će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13).

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 022-05/19-01/49                                                            Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02-02-03/1-19-1

Ivanić-Grad, 04. srpnja 2019.                                             Javor Bojan Leš, dr.vet.med.      

PREUZMITE DOKUMENTE: