15.04.2020.

Potpisan ugovor s Hrvatskim vodama za projekt uređenja vodotoka Lonje na području grada Ivanić-Grada

Zahvatima u prostoru tijekom radova na uređenju zemljišta na području Črnec polja tijekom 70-80-tih godina prošlog stoljeća bitno su izmjenjeni uvjeti otjecanja što se danas ogleda kroz značajan poremećaj vodnog režima na području našeg grada.

Na području Ivanić Grada, posljedice izgradnje Spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, kojim je u cijelosti odsječen brdski dio sliva, posebno su naglašene i to u negativnom kontekstu. Takva situacija, dodatno pojačana s klimatskim promjenama, ukazala je na potrebu iznalaženja rješenja kojima bi se stanje poboljšalo.

Stoga su na incijativu gradonačelnika pokrenute aktivnosti kojima je analizirana mogućnost poboljšanja stanja kod malih voda, a kako se na Spojnom kanalu kontinuirano javljaju problemi pri pojavi velikih voda, razmotrene su mjere poboljšanja i u tom segmentu.

Rijeka Lonja se pokazala kao idealno rješenje za prihvat dijela vodnog vala iz Spojnog kanala, transfer tih količina do retencije Žutice, a da pri tom ne dođe do značajnog pogoršanja sigurnosti zaobalja pri velikovodnim događajima.

Uz to, i u sferi malih voda takav zahvat omogućava, uz upravljanje sustavom, realizaciju mjera poboljšanja vodnog režima, a time i poboljšanje stanja okoliša kroz povećanje vodnosti, podizanje kvalitete vode i sl.

Stoga su kroz provedene analize u sklopu elaborata “UREĐENJE RIJEKE LONJE KROZ IVANIĆ GRAD”  i  “ANALIZA MOGUĆNOSTI RASTEREĆENJA VODA IZ SPOJNOG KANALA ZELINA – LONJA – GLOGOVNICA – ČESMA PRI VELIKOVODNIM DOGAĐAJIMA” provjereni efekti takvih mjera.

Dobiveni rezultati su pokazali bitno poboljšanje u malovodnim razdobljima jer je redistribucijom voda odnosno izgradnjom ustave na Spojnom kanalu i provedbom novih mjera upravljanja vodama u čvoru Poljanski lug moguće postići poboljšanje vodnog režima odnosno veću razinu vode u Ivanić-Gradu gotovo 90% vremena.

Planiranim zahvatima i vodnim režimom koji se postiže nakon njihove implementacije nisu ugroženi ljudi i materijana dobra u utjecajnoj zoni vodotoka. Ujedno se raspon vodostaja i protoka u novim uvjetima približava prirodnijem stanju odnosno vodotok Lonja prestaje biti jedna duboka “rupa” s minimalnom količinom vode, umjetna rijeka s gotovo zanemarivim rasponom vodostaja tijekom godine.

Idejnim rješenjem je predviđena izgradnja kontrolno – upravljačke građevine u desnom nasipu Spojnog kanala te uređenje dijela Preporskog kanala (slapište ustave i regulacijski radovi), a na nizvodnom dijelu uređenje korita kroz Ivanić Grad s dvije pregrade kojima se osigurava kontrola vodnog režima kroz grad, derivacijski zahvat na Lonji odnosno spoj s postojećim jezerom i građevina za stabilizaciju prihvata vode na ispustu iz jezera.

Posebno se vodila briga arhitektonskog oblikovanja svih navedenih građevina u funkciji regulacije vodotoka koje prilikom izvođenja u prostoru moraju dati dodanu vrijednost rješenju regulacije te rezultirati minimalno dvostrukom funkcijom izvedenog zahvata u prostoru – elementi regulacije vodotoka moraju ujedno biti i elementi oblikovanja prostora koji mu daju novi i prepoznatljivi vizualni identitet te omogućuju korištenje prostora od strane građana.

Ujedno ćemo posebnu pozornost obratiti na arhitektonsko oblikovanje zone uz umjetno jezero (Popova jama) na čijem mjestu je nekada bio mlin za žitarice pogonjen snagom vode.

Vrijednost ugovora iznosi 948.750,00 kuna sa PDV-om, od čega Hrvatske vode financiraju iznos od 759.000,00 kn (sa PDV-om), dok je Grad osigurao ostatak iznosa od 189.750,00 kn (sa PDV-om).