26.04.2021.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 04/21), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Ivanić-Grada, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno

poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program).

Lista reda prvenstva za kupnju tih stanova utvrđuje se sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 04/21 - u nastavku teksta: Odluka).

            Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Ivanić-Grada imaju građani - državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba, osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama

 

Veličina stana odnosno najveći broj soba u stanu za kojeg podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev određuje se prema broju članova obiteljskog domaćinstva koji bi živjeti u stanu koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje i to kako slijedi:

a)    za 1 osobu............................................................................................... do 50 m2 NKP-a,

b)    za 2 osobe............................................................................................... do 60 m2 NKP-a,

c)    za 3 osobe............................................................................................... do 70 m2 NKP-a,

d)    za 4 osobe............................................................................................... do 80 m2 NKP-a,

e)    za 5 osoba............................................................................................... do 90 m2 NKP-a,

f)     za 6 osoba i više osoba...................................................................... do 100 m2 NKP-a,

g)    za svakog sljedećeg člana domaćinstva……………………………... +10 m2 NKP-a

(NKP = Neto korisna površina stana)

Red prvenstva utvrđuje se Listom reda prvenstva na osnovi sljedećih mjerila:

 

1.)  UVJETI STANOVANJA

Na temelju uvjeta stanovanja, ako podnositelj zahtjeva, bračni ili izvanbračni drug, ili drugi član prijavljenog obiteljskog domaćinstva koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom:

a)   nema stan ili kuću u vlasništvu .............................................150 bodova,

b)   vlasnik neodgovarajućeg stana ili kuće ...................................130 bodova,

 

Podnositelj zahtjeva iz točke a) stavka 1. ovog članka koji prvi put stječe stan dodatno ostvaruje ..............................................................  30 bodova

Odgovarajućim stanom ili kućom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana ili kuće za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2 (dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine).

 

2.)  STAMBENI STATUS                              

Podnositelju zahtjeva, na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domaćinstva, pripada:

a) za status najmoprimca (podstanara)  kod pravne ili fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom (priznavat će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva)          ............... 30 bodova,

b) za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom koji nije u vlasništvu fizičke osobe......................................................................................... 20 bodova,

c)    za stanovanje kod člana obitelji ................................................10 bodova.

 

 

3.)  VRIJEME PREBIVANJA                       

Podnositelj zahtjeva koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Ivanić-Grada ostvaruje ............................................................... 10 bodova.

Prijavljen boravak podnositelja zahtjeva na području Grada Ivanić-Grada ne boduje se.

 

4.)  BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA     

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

a)  samac..................................................................1 bod,

b)  dva člana............................................................. 3 boda,

c)  tri člana .............................................................. 5 bodova,

d)  četiri člana........................................................... 7 bodova,

e)  pet članova i više ..................................................9 bodova.

 

Ako je podnositelj zahtjeva roditelj u jednoroditeljskoj obitelji ili posvojitelj koji samostalno skrbi o djetetu ili usvojeniku, na bodove ostvarene temeljem stavka 1. ovog članka (izuzev bodova označenih pod točkom a) dodaju se 2 boda.

Jednoroditeljska obitelj je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave Javnog poziva prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

Ukoliko se podnositelju zahtjeva poveća broj članova obiteljskog domaćinstva nakon podnošenja zahtjeva, isti se neće bodovati, ali će se status novog člana ili novih članova uzeti u obzir prilikom odabira stana u skladu s člankom 17. stavak 1., uz dostavu potrebne dokumentacije (rodni, vjenčani list i sl.).

Podnositelj zahtjeva ne može biti bodovan kao član domaćinstva koji bi živio u  stanu koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada u drugoj prijavi po ovom javnom pozivu.

 

5.)  ŽIVOTNA DOB PODNOSITELJA        

Prema životnoj dobi, u trenutku podnošenja zahtjeva, podnositelju zahtjeva pripada:

a)   do navršene 25 godine .....................................................8 bodova,

b)   od navršene 26 godine do navršenih 45 godina ..................12 bodova,

c)    od navršenih 46 godine do navršenih 55 godina ..................6 bodova,

d)   od navršenih 56 godina nadalje .........................................4 boda.

 

 

6.)  STRUČNA SPREMA                              

Na temelju stručne spreme odnosno akademskog stupnja obrazovanja podnositelju zahtjeva pripada za:

a)   VSS, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ...................................................................................................6 bodova,

b)   VŠS, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine .......................................................................4 boda,

c)    Srednju stručnu spremu (SSS) ..................................................2 boda,

d)   Nižu stručnu spremu (osnovna škola, NKV, PKV, KV)......................1 bod.

Za bilo koji viši akademski stupanj obrazovanja od stupnja pod točkom a), podnositelju zahtjeva pripada ........................................................................... 3 boda.

 

7.)  DJECA                                                      

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripada ....................................................................................... 5 boda.        

 

8.)  INVALIDITET ILI TJELESNO OŠTEĆENJE

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

a)   za dijete s teškoćama u razvoju .............................................................10 bodova,

b)    za invaliditet od 100% oštećenja organizma..............................................8 bodova,

c)    za invaliditet od 80%  do 100% (manje od 100%) tjelesnog oštećenja ........ 6 bodova,

d) za invaliditet od 50% do 80% (manje od 80%) tjelesnog oštećenja.....................................................................................................4 boda.

Bodovi ostvareni temeljem mjerila iz članka 14. ove Odluke i mjerila iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na podnositelja zahtjeva, međusobno se isključuju.

 

9.) SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

Podnositelju zahtjeva sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.

 

10.) STATUS HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada:


a)  od I – II skupine oštećenja....................................... 10 bodova,
b) od III – VI skupine oštećenja........................................6 bodova,
c) od VII – X skupine oštećenja.........................................4  boda.


Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada............................. 10 bodova.

Članovi uže obitelji određuju se prema članku 17. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji.

 

  1. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu "ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA", koji se može preuzeti u Gradu Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, svakog radnog dana u trajanju natječajnog roka, u periodu od 09:00 do 10:00 sati i/ili od 12:00 do 13:00 sati, odnosno preuzeti s internetske stranice www.ivanic-grad.hr .

Zahtjevi se mogu predati zaključno do 23. lipnja 2021. godine.

 

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

       1)  presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva i ostale članove obiteljskog domaćinstva koji bi živjeli u stanu koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje, a za koji se podnosi ovaj zahtjev,

       2)  rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva ili ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

U slučaju podnošenja ovjerene izjave o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, oba potpisa na izjavi moraju biti ovjerena od javnog bilježnika

       3)  uvjerenje o prebivalištu koje izdaje policijska uprava  – za podnositelja zahtjeva (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

       4)  dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:

  • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

U slučaju posjedovanja nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana potrebno priložiti e-izvadakili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva

  • izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana  imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,

       5)  dokaz stambenog statusa:

  • važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavat će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili
  • ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

       6)  dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),

       7)  za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu

       8)  dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,

       9)  rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

    10)  potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

    11)  rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

    12)  potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

 

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je po potrebi izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Grada Ivanić-Grada ili Povjerenstvu najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

  1. Povjerenstvo će izvršiti bodovanje i utvrditi Prijedlog liste reda prvenstva i objaviti na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na web stranici Agencije i na web stranici Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr.

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 8 dana za dopunu dokumentacije.

Ukoliko dostava ne uspije na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu, pismeno koje se upućuje podnositelju zahtjeva, stavit će se na oglasnu ploču Grada Ivanić-Grada, pri čemu se smatra da je dostava pismena obavljena danom stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni preslika domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva i ostale članove obiteljskog domaćinstva, takav zahtjev se neće razmatrati.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom, te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Ostvareni bodovi se zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen, prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Ivanić-Grada.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik.

Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka smatrat će se ništetnim.

  1. Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada ili na broj telefona: 01 2831 371.  

 

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju

stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

PREUZMITE DOKUMENTE: