14.07.2022.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima

KLASA: 302-03/22-01/10

URBROJ: 238-10-04/2-22-1

Ivanić-Grad, 14. srpnja 2022. godine   

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje


JAVNI POZIV

za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima

 

1. PREDMET

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela donacija Grada Ivanić-Grada fizičkim osobama građanima (dalje u tekstu: prijavitelji/korisnici) za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u modalitetu kupca s vlastitom proizvodnjom na postojećoj obiteljskoj kući.

 

2. PRAVILA JAVNOG POZIVA

2.1. Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika donacije

Korisnici donacija iz ovog Poziva mogu biti fizičke osobe koje su vlasnici[1] ili suvlasnici obiteljskih kuća na kojima se planira postavljanje sunčane elektrane za koju je potrebno prethodno izraditi glavni projekt.

Svi korisnici donacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Imaju prebivalište na području Grada Ivanić-Grada i na adresi na kojoj se projekt provodi.
 • Imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
 • Imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.
 • Nisu primili potporu za isti trošak iz drugih javnih izvora.

[1] Vlasništvo će se provjeravati uvidom u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra temeljem dostavljenog podatka o katastarskoj čestici na kojoj se provodi ulaganje.

2.2. Prihvatljiv trošak

Prihvatljiv trošak po ovom Pozivu je izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za sunčanu elektranu u paralelnom radu s distribucijskom mrežom na obiteljskoj kući. Izrađeni dokumenti moraju biti ovjereni od ovlaštenog inženjera te moraju glasiti na korisnika donacije.

Prihvatljiv trošak je nastao nakon 1. ožujka 2022. godine, a smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.

2.3. Iznos i intenzitet donacije

Donacija može iznositi do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kn.

2.4. Način prijave, postupak pregleda i odobrenja zahtjeva te isplate donacije

Zahtjevi se podnose se na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom, a sve navedeno dostupno je na web stranicama Grada Ivanić-Grada.

Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja te ako je pregledom utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u ovom Pozivu prijavitelju se odobrava donacija. U slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do iskorištenja sredstava ili do krajnjeg datuma zatvaranja poziva.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2022. godine.

Donacija se isplaćuje u dva dijela:

 1. dio (50 % ukupne donacije) – Nakon izrade i dostave glavnog elektrotehničkog projekta za sunčanu elektranu na obiteljskoj kući, zajedno s računima za uslugu  i dokazom plaćanja.
 2. dio (50 % ukupne donacije) – Nakon ishođenja i dostave Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (sve izdaje HEP ODS d.o.o. i mora glasiti na korisnika donacije).

2.5. Ostali uvjeti prihvatljivosti

a)    Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu od korisnika donacije, uz dostavu izrađene projektne dokumentacije, zatražit će i dostavu preslika računa i dokaza o plaćanju kojim se dokazuje izvršeno plaćanje. Računi i izvodi plaćanja ne smiju biti stariji od 31.12.2022.

b)    Jednom korisniku može biti odobrena samo jedna donacija u okviru ovog Poziva.

c)    Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu može zatražiti dopunu dostavljene dokumentacije ili dostavu dodatne dokumentacije, koju su prijavitelji dužni dostaviti u roku od 5 radnih dana, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim i biti će odbijen.

d)    Korisnik donacije je dužan omogućiti davatelju donacije kontrolu namjenskog utroška dobivene donacije.

e)    Ako je korisnik gradske donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada te će biti isključen iz svih gradskih potpora u sljedećih 5 godina.

f)     Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti, obavezan je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnom glasilu. S obzirom na zakonom utvrđenoj svrsi i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je prijavitelj, podnošenjem Zahtjeva za donaciju na ovaj Poziv, koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama, u Službenom glasniku Grad Ivanić-Grada te u drugim izvještajima, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

2.6. Obvezna dokumentacija za prijavu

Uz Prijavni obrazac prilaže se i sljedeća popratna dokumentacija koja mora glasiti na prijavitelja:

 • obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja;
 • izjava prijavitelja i suvlasnika (ukoliko postoje) čiji je predložak dostupan kao prilog ovom Pozivu i koju je potrebno ispuniti i potpisati;
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 • potvrda Grada Ivanić-Grada o podmirenim dospjelim obvezama prijavitelja prema Gradu Ivanić-Gradu;
 • preslika predračuna ili ponude za usluge izrade projektne dokumentacije.

Prijavni obrazac se sa svom popratnom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, predati na urudžbeni ured ili poslati elektroničkom poštom na adresu [email protected]; za sva tri oblika dostave s naznakom „Sunčane elektrane - Prijava za dodjelu donacije“.

 

3. OSTALE ODREDBE

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Sve informacije vezane uz ovaj Poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na telefon: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: [email protected]

 

 

                                            GRADONAČELNIK 

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: