21.03.2022.

ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 14. ožujka 2022. godine sljedeću

 

O D L U K U

o neprovođenju strateške procjene utjecaja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Plan) na okoliš, obzirom je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

 

II.

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade Plana utvrđeni su člankom 5. Prijedloga Odluke o izradi Plana:

-     usklađenja Plana sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 2/21 od 22. siječnja 2021. godine), za koji je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

-     usklađenja Plana s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja prostornog planiranja te drugih srodnih područja, koji su stupili na snagu nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, a koji su od utjecaja na Plan,

-     revizije te prema potrebi redefiniranja/izmjene odredbi za provođenje u cilju lakše provedbe Plana, a prema uočenim problemima,

-     revizije obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU-13 prema idejnom rješenju novog groblja,

-     revizije mogućnosti smanjenja ili preraspodjele neizgrađenih površina gospodarske namjene, odnosno revidiranja mogućnosti proširenja već prije određenih površina gospodarske namjene, kao i razmatranje mogućnosti formiranja novih površina gospodarske namjene ovisno o razvojnim potrebama Grada,

-     preispitivanja broja obveznih urbanističkih planova uređenja te revizije njihovog obuhvata,

-     revizije područja i odredbi za provođenje u vezi s mogućnostima izgradnje obnovljivih izvora energije,

-     provjere izgrađenih površina u Planu u skladu sa stvarnim stanjem i vlasništvom,

-     revizije infrastrukturnih sustava koji nisu u funkciji (magistralni plinovodi, naftovodi i ostalo) te usklađenje u kartografskim prikazima, kao i redefiniranje odredbi za provođenje u cilju ublažavanja, odnosno ukidanja obveze primjene zaštitnih mjera u zaštitnom koridoru za sustave koji nisu u funkciji,

-     ažuriranja grafičkih oznaka u kartografskim prikazima za izgrađena i neizgrađena građevinska područja,

-     revizije definiranog infrastrukturnog koridora željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M103 (Dugo Selo-Novska) na području naselja Ivanić-Grad, u cilju utvrđivanja mogućnosti njegovog smjanjenja te usklađivanja s projektnom dokumentacijom za predmetnu trasu,

-     preispitivanje prostornih mogućnosti i utvrđivanje najoptimalnije lokacije za industrijski kolosijek, kao priključak poduzetničke zone Ivanić-Grad na željezničku mrežu,

-     preispitivanja potrebe usklađenja rubova namjene i korištenja prema katastarskim česticama u grafičkom dijelu plana, u dijelovima gdje ima neusklađenosti,

-     ispravaka grešaka i neusklađenosti u odredbama za provođenje i kartografskim prikazima,

-     implementacije prijedloga i smjernica iz izrađenih prometnih i ostalih studija te programa Grada Ivanić-Grada, prema potrebama Grada Ivanić-Grada,

-     revizije područja i statusa kulturne baštine sukladno stvarnom stanju,

-     razmatranja svih zahtjeva i uočenih problema za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada kroz postupak izrade i donošenja Plana.

 

Uz opće ciljeve prostornog uređenja određene člankom 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana sadržani su u razlozima za izradu i donošenje ovoga Plana određenih člankom 5. ove Odluke.

Polazišta i kriteriji za utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za razvoj i unapređenje stanja u prostoru temeljit će se na načelima integralnog pristupa u prostornom planiranju, uvažavanju znanstveno i stručno utvrđenih činjenica, prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje, ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa te horizontalne i vertikalne integracije u zaštiti prostora.

 

III.

Obuhvat Plana istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada i odnosi se na njegov tekstualni i grafički dio.

 

IV.

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca Plana na okoliš, Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu je zatražio mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:

 

1.    HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb

2.    HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4

3.    HRVATSKE VODE, Stjepana Radića 7b, Kutina

4.    HEP-ODS d.o.o., Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ

5.    HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, Zagreb

6.    HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Savska cesta 41/6, Zagreb

7.    IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad, Savska 50

8.    IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad, Ulica kralja Petra Krešimira IV 10

9.    VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina 1, Zagreb

10.  INA d.d., SD istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb

11.  PLINACRO d.o.o. Zagreb, Služba za razvoj i investicije, Savska 88a, Zagreb

12.  HŽ infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, Zagreb

13.  HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

14.  ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb

15.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

16.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

17.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

18.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

 

U zakonskom roku zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:

 

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ (broj i znak: 4007/400700101/6147/21BK-15518 od 07.12.2021. godine) zaprimljeno dana 10.12.2021. godine

2.    HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4 (KLASA: 350-01/21-01/38, URBROJ: 4211-100-21-02 od 07.12.2021. godine) zaprimljeno dana 10.12.2021. godine

3.    ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 D, Sektor za razvoj radijskih i prijenosnih mreža (Ur.broj: 611748/ZČ od 08.12.2021. godine) zaprimljeno dana 13.12.2021. godine

4.    IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad, Savska 50 (Broj: 1296/2021. od 15.12.2021. godine) zaprimljeno dana 16.12.2021. godine

5.    PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a (KLASA:PI/21-01/3569, UR.BR: R/AĆ-21-02 od 14.12.2021. godine) zaprimljeno dana 17.12.2021. godine

6.    HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje (KLASA: 350-02/12-01/664, URBROJ: 345-400-440-441/516-21-29/DB od 15.12.2021. godine) zaprimljeno dana 20.12.2021. godine

7.    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije (KLASA: 350-01/21-01/56, URBROJ: 238/1-10-21-02 od 20.12.2021. godine) zaprimljeno dana 23.12.2021 godine

8.    INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Komercijalni poslovi i podrška poslovanju, Odnosi s državnom i lokalnom upravom, Avenija Većeslava Holjevca 10 (Znak – Re: 001/50457184/02-12-21/1965-564/AK od 29.12.2021. godine) zaprimljeno dana 30.12.2021. godine

9.    HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 1 (KLASA: ZG-13-553, URBROJ: 00-02-03/04-21-29 od 17.12.2021. godine) i (KLASA: ZG-13-553, URBROJ: 07-00-06/03-21-28 od 16.05.2021. godine) zaprimljeno dana 07.01.2022. godine

Izvan zakonskog roka zaprimljeno je mišljenje od:

10.  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod (KLASA: 351-03/21-01/0000417, URBROJ: 374-21-1-22-3 od 10.01.2022. godine) zaprimljeno dana 13.01.2022. godine

 

Nisu zaprimljena mišljenja sljedećih tijela:

11. IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad, Ulica kralja Petra Krešimira IV 10

12.  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, Koledovčina 1,

13. HŽ infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, Zagreb

14. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

15.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

16.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

17. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

 

Od sljedećeg tijela nije zaprimljena dostavnica te nije moguće utvrditi do kojeg roka je bilo potrebno dostaviti očitovanje. Isto je dostavljeno dana 09.02.2022. godine:

18. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb, Kupska 4, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju

 

V.

Upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša dao je mišljenje u okviru postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, da se isključuje značajan negativan utjecaj prijedloga Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: 351-04/21-02/50, URBROJ: 238-18-02/6-22-4 od 24. veljače 2022. godine).

 

VI. 

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke županije je uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke IV. ove Odluke dalo mišljenje da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na navedene razloge donošenja Plana može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

 

VII.

Odluku kojom se utvrđuje da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te se mogu isključiti negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost  područja ekološke mreže, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio temeljem zaprimljenih mišljenja tijela i osoba iz točke IV., V. i VI.  ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

 

VIII. 

O ovoj Odluci Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje , gospodarstvo i poljoprivredu informirati će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13).

  

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

Gradonačelnik:             

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: