31.01.2023.

PRETHODNO SAVJETOVANJE - Nabava radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu (po grupama)

KLASA: 406-07/23-03/2

URBROJ: 238-10-05-01/5-23-3

Ivanić-Grad, 31. siječnja 2023.

 

Predmet: Nabava radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu(po grupama)

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu po grupama (kat, prizemlje).

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno do 06. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/ i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Prilog:

- Nacrt dokumentacije o nabavi

- Nacrt troškovnika

PREUZMITE DOKUMENTE: