22.05.2023.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja s područja Grada Ivanić-Grada – ponovljeni postupak

KLASA: 406-07/23-02/48

URBROJ: 238-10-05-01/2-23-2

Ivanić-Grad, 23. svibnja 2023.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

Pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja s područja Grada Ivanić-Grada – ponovljeni postupak

 

Ivanić-Grad, svibanj 2023. godine

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

 

 1. Opći podaci

 2. Podaci o predmetu nabave

 3. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 4. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

 5. Odredbe o ponudi

 6. Posebne odredbe

 

OBRAZAC 1.   (Ponudbeni list) 

OBRAZAC 2.   (Izjava o nekažnjavanju)

OBRAZAC 3.  (Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude)

OBRAZAC 4.  (Izjava o nepromjenjivosti cijena)

OBRAZAC 5.  (Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje  ugovora)

 

PRILOG:      TROŠKOVNIK

                       

                    

1.            OPĆI PODACI

1.1.            Podaci o naručitelju:

  Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad

  Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

  OIB: 52339045122,

  Broj telefona: 01/2831-360

  Internetska adresa:   www.ivanic-grad.hr

  Adresa elektroničke pošte: grad@ivanic-grad.hr

 

1.2.            Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

  Ivana Vnučec Perko, viša stručna suradnica za poslove javne nabave

  Broj telefona: 01/2831-388

  Internetska adresa: www.ivanic-grad.hr

  Adresa elektroničke pošte: ivana.vnucec.perko@ivanic-grad.hr

 

1.3.            Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016)

 

Temeljem odredaba članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/22 )  ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Ivanić-Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1.4.            Vrsta postupka javne nabave:

Provodi se postupak jednostavne nabave sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada  Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 4/2017 i 1/2023).

 

Naručitelj će s odabranim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor sukladno Pozivu za dostavu ponude.  

 

2.            PODACI O  PREDMETU NABAVE:

2.1.            Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je ponovljeni postupak nabave pružanja usluga hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja s područja Grada Ivanić-Grada prema opisu i količinama navedenim u troškovniku te skrb nad životinjama u skloništu do udomljenja, sukladno Zakonu o zaštitu životinja (NN 102/17, 32/19), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 8/21) – usluge info telefona za primanje poziva građana o pronalasku životinje, izlaska na teren, hvatanja životinje, utvrđivanja ima li životinja mikročip, boravka životinje u skloništu, cijepljenja protiv bjesnoće i ostalih zaraznih bolesti, trokratnog pregleda na bjesnoću, označavanja neoznačenih životinja mikročipom, sterilizacije, kastracije te usluge oglašavanja na internetskim stranicama, društvenim mrežama i oglasnicima.

 

2.2.       Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 12.400,00 € bez PDV-a.

 

2.3.            Evidencijski broj nabave: 82/2023

 

2.4.       Brojčana oznaka  predmeta nabave:

85200000-1 Veterinarske usluge

 

2.5.            Opis načina nuđenja:

Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave te nije dopušteno nuđenje po grupama. Zabranjeno nuđenje alternativnih ponuda i inačica.

 

2.6.            Količina predmeta nabave:

Detaljan opis s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

 

2.7.       Tehničke specifikacije:

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina iskazani su u Troškovniku.

 

 2.8. Mjesto izvršenja ugovora:

 Mjesto izvršenja ugovora je područje Grada Ivanić-Grada.

 

 2.9.Rok izvršenja usluge:

 Od 1. lipnja 2023.g. do 31. prosinca 2023.g.

 

3.     KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

3.1.       OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Temeljem članka 251. ZJN 2016 Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 

3.1.1.    je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke I. podtočaka od a) do f) ove točke i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, za sebe i gospodarski subjekt kojeg je po zakonu ovlaštena zastupati (OBRAZAC 2.).

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

 

4.  UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

a) Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja,

b) Ponuditelj mora posjedovati sklonište za životinje sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 8/21)

 

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja;

1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog  odgovarajućeg  registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta,  ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.

 

2. Rješenje Ministarstva poljoprivrede o udovoljavanju uvjetima za sklonište za životinje, s brojem Upisnika, sukladno čl. 61. Zakona o zaštiti životinja (NN RH br. 102/17, 32/19)

 

5. ODREDBE  O PONUDI:

5.1. Sadržaj ponude:

Svaki ponuditelj  uz ponudu prilaže:

 1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
 2. Popunjeni ponudbeni list, potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje po zakonu i ovjerena pečatom ponuditelja (OBRAZAC 1.)
 3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta, sukladno točki 3. Poziva  (OBRAZAC 2.)
 4. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude (OBRAZAC  3.)
 5. Izjava o nepromjenjivosti cijena (OBRAZAC  4.)
 6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje  ugovora (OBRAZAC 5.)
 7. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog  odgovarajućeg  registra države sjedišta gospodarskog subjekta
 8. Rješenje Ministarstva poljoprivrede o udovoljavanju uvjetima za sklonište za životinje, s brojem Upisnika
  1. Popunjeni Troškovnik

 

5.2.     Način izrade  ponude:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu za dostavu ponude te treba sadržavati sve elemente propisane Pozivom.

Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje po zakonu i ovjerena pečatom ponuditelja.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku te mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini, a sve da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. Jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i/ili utisnutim žigom).

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponude u papirnatom obliku  pišu se  neizbrisivom tintom. 

Ponuditelj može predati samo jednu ponudu.

 

5.3.     Način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad.

 

Na omotnici mora biti naznačeno:

 • Na prednjoj strani: 

Naručitelj: Grad Ivanić-grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad

s naznakom: „Ponuda za pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja s područja Grada Ivanić-Grada“, NE OTVARAJ“.

 • Na poleđini:

< Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata >

< OIB/nacionalni identifikacijski broj Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata >

Alternativne ponude nisu dopuštene.

5.4.       Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi  i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

5.5.       Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz zadovoljavanje svih zahtjeva iz Poziva za dostavu ponude.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će sukladno odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

5.6.       Jezik i pismo ponude:

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

5.7.       Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5.8.       Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Odluku o odabiru ili poništenju javni naručitelj će donijeti u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 

5.9.       Jamstva

Od ponuditelja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zahtijeva se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ponuditelj je dužan dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom valjanosti do isteka ugovora. 

Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju prilikom potpisa Ugovora.

5.10.    Rok za dostavu Ponuda:

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 29. svibnja 2023. godine do 12,00 sati , bez obzira na način dostave.

Ponude zaprimljene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

5.11.    Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

5.12.    Rok, način i uvjeti plaćanja:      

Predujam je isključen.       

Plaćanje  izvršenih usluga  vršit će se u roku od  30 dana  od  dana ovjere e- računa/situacije.

 

6.     POSEBNE ODREDBE:

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja odnosno bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

                                                

PREUZMITE DOKUMENTE: