30.10.2023.

ODLUKA o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Ivanić-Grada povodom blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 9. stavka 3. alineje 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 30. listopada 2023. godine donio je sljedeću

 

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području

Grada Ivanić-Grada povodom blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti

 

I.

Povodom blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti ugostiteljskim objektima na području Grada Ivanić-Grada odobrava se produljenje radnog vremena za dan 31. listopada na 1. studenoga 2023. godine (utorak/srijeda) do 2:00 sata.

 

II.

Vlasnici ugostiteljskih objekata koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu navedenom u točki I. ove Odluke, dužni su u pisanom obliku obavijestiti nadležni upravni odjel Grada Ivanić-Grada – Komunalno redarstvo najkasnije do utorka 31. listopada 2023. godine u 12:00 sati.

 

III.

Gradonačelnik zadužuje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za provedbu potrebnih radnji i postupaka u cilju provođenja ove Odluke.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA:  024-05/23-11/135                                                          Gradonačelnik:                                                                                                                                   

URBROJ: 238-10-03-01/2-23-1

Ivanić-Grad, 30. listopada 2023.                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.