12.04.2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na vježbenički staž – radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo

KLASA: 112-03/24-01/4

URBROJ: 238-10-05/1-24-1

Ivanić-Grad, 11. travnja 2024.

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Ivanić-Grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se osoba prima

i sljedeće posebne uvjete:

-       završen sveučilišni prijediplomski studij ekonomije ili poslovne ekonomije ili stručni prijediplomski studij ekonomije,

-       poznavanje engleskoga jezika,

-       znanje rada na osobnom računalu.

-

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno priložiti elektronički zapis (e-radnu knjižnicu) ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja, ne starije od 30 dana; ukoliko je u elektroničkom zapisu/potvrdi upisano radno iskustvo u ukupnom trajanju od 12 mjeseci ili više, kandidat je dužan dostaviti ugovore o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca kojima dokazuje vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (a koje se odnose na cjelokupan upisani staž)),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici.

Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumente sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Izabrani kandidat će prije donošenja rješenja o prijmu u službu biti pozvan predočiti izvornike dokumenata te dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Na ovaj javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovome javnome natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužna se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) ili sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnoga natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnoga natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga javnoga natječaja, neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga javnoga natječaja.

Postupak prijma obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Grada Ivanić-Grada: www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnoga mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na ovaj javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave ovoga javnoga natječaja u Narodnim novinama, sa naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – ne otvarati“.

Prijavom na ovaj javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj u svrhu izbora kandidata, kao i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

O rezultatima javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

  PROČELNICA:

mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: