27.02.2024.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

KLASA: 112-03/24-01/3

URBROJ: 238-10-03/1-24-1

Ivanić-Grad, 27. veljače 2024. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje

u projektu

„ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi jednakost za sve!“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 54 starije osobe i osobe s invaliditetom s područja Grada Ivanić-Grada.

Usluga se počinje pružati od travnja 2024. godine.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti pripadnici ciljne skupine ovog Javnog poziva s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada, odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

• roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

1) Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

2) Izjavu o broju članova kućanstva

3) Osobe starije od 65 godina:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

b) Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

c) Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

d) Privola za svakog člana kućanstva

4) Odrasle osobe s invaliditetom:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

b) Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

c) Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

d) Privola za svakog člana kućanstva

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada na adresi Park hrvatskih branitelja 1, kao i preuzeti na internetskoj stranici Poziva /.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 27. veljače 2024. do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika Projekta. Prijava s potrebnom dokumentacijom se može poslati preporučenom poštom ili osobno predati na adresi Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad s napomenom: „Javni poziv – Zaželi jednakost za sve!“, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

 

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine, odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi

kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa, a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

20. ožujka 2024. na službenoj internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada bit će objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa, a ista će biti dostupna i u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada. Rang lista će se periodično ažurirati tijekom trajanja Javnog poziva za iskaz interesa.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zaželi jednakost za sve!“ SF.3.4.11.01.0243, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

 

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i projekt „Zaželi jednakost za sve!“ možete poslati na e-mail [email protected].

 

 Gradonačelnik:

 Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

Europski Socijalni Fond Plus

PREUZMITE DOKUMENTE: