26.06.2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1.3.2. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove

KLASA: 112-03/24-01/6

URBROJ: 238-10-03/1-24-1

Ivanić-Grad, 21. lipnja 2024.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1.3.2. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za upravljanje imovinom Grada - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se osoba prima

i sljedeće posebne uvjete:

- završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit,

- poznavanje engleskoga jezika,

- znanje rada na osobnom računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Osoba koja ima položen pravosudni ispit nije dužna polagati državni ispit.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

– dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno priložiti elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana; dodatno priložiti presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrdu poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici.

Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumente sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Izabrani kandidat će prije donošenja rješenja o prijmu u službu biti pozvan predočiti izvornike dokumenata te dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Na ovaj javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) ili sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnoga natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnoga natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnoga natječaja, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga javnoga natječaja, neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga javnoga natječaja.

Postupak prijma u službu obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnoga mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na ovaj javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici, neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od petnaest dana od dana objave ovoga javnoga natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – ne otvarati“.

Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu izbora kandidata, kao i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima javnoga natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

O rezultatima javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

     PROČELNICA: 

Marina Šiprak, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: