17.06.2024.

Konačni rezultati Javnog poziva za ostvar. prava na financiranje programa udruga u području teh. kulture, sporta, civil. društva, zdravstva i soc. zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 5.6.2024.g. Zaključke kojima je utvrđena Konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro koje su udruge prijavile na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.godinu:

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.-Pozicija R0240-sportske manifestacije od interesa za grad

(KLASA:024-05/24-11/69, URBROJ:238-10-03-02/3-24-8),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.-Pozicija R0241-sportske manifestacije i natjecanja mladih

(KLASA:024-05/24-11/69, URBROJ:238-10-03-02/3-24-9),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.-Pozicija R0243-ostale udruge civilnog društva

(KLASA:024-05/24-11/69, URBROJ:238-10-03-02/3-24-10),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.-Pozicija R0251-potpore umirovljenicima

(KLASA:024-05/24-11/69, URBROJ:238-10-03-02/3-24-11),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.-Pozicija R0258- socijalno zdravstveni projekti

(KLASA:024-05/24-11/69, URBROJ:238-10-03-02/3-24-12.

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području  tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: