24.06.2024.

Ponovljeni Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu "Zaželi jednakost za sve!"

KLASA: 112-03/24-01/2

URBROJ: 238-10-03/1-24-4

Ivanić-Grad, 24. lipnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

PONOVLJENI

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

Na radno mjesto:

Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 • Broj izvršitelja: 1
 • Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 • Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme, predviđena neto plaća 677,00 €
 • Mjesto rada: područje Grada Ivanić-Grada

Opis poslova:

Organiziranje prehrane u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje svakodnevnih potreba ciljane skupine. Pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške ciljanim skupinama kroz razgovore i druženja.

Pružatelj usluga će pružati uslugu najmanje 6 pripadnika ciljane skupine.

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete kako bi bili prihvatljivi kandidati za provedbu postupka odabira kandidata za zapošljavanje:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • minimalno osnovnoškolsko obrazovanje

Kandidati su dužni prijavi na javni poziv priložiti:

 • Ispunjeni i vlastoručno potpisan Obrazac 1. – Prijava na Javni poziv za zapošljavanje – Ivanić-Grad
 • Životopis
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • Dokaz o završenom školovanju (preslika svjedodžbe)
 • Dokaz o radnom iskustvu ako ga prijavitelj ima (e-HZMO elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva
 • Obrazac 2. – Privola za Javni poziv za zapošljavanje – Ivanić-Grad

Obrazac 1. i Obrazac 2. mogu se preuzeti na Internet stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr ili osobno u Gradu Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan roka za dostavu prijava neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za zapošljavanje – Zaželi jednakost za sve!“.

Osobe koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva bit će pozvane na intervju na temelju kojeg će se formirati rang lista kandidata. O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete podnositelji prijave bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo na poništenje Javnog poziva bez određenog razloga.

 

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

Europski Socijalni Fond Plus

PREUZMITE DOKUMENTE: