10.10.2013.

Opći akti


1.       LOKALNA SAMOUPRAVA

Statut Grada Ivanić-Grada


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

2.       USTROJSTVO, RADNI ODNOSI

Odluka o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada


Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika


Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada


3.       NEKRETNINE

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada


Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora