DOKUMENTI GRADA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustav RH - pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4.

"Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom."

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

Osoba za informacije/kontak: Tihana Vuković Počuć tihana.vukovic-pocuc@ivanic-grad.hr