07.04.2017.

NATJEČAJ - za upis djece u Dječji vrtić Ivanić-Grad za pedagošku godinu 2017./2018.

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD, prema Odluci sa 40. sjednice održane dana 05.04.2017. godine, članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad i članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad oglašava:

 

NATJEČAJ 

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

ZA PEDAGOŠKU GODINU  2017./2018.

 

 1. DESETSATNI PRIMARNI PROGRAM za godišta 2011. do 31.03.2017.

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. otvoren je u vremenu 06.04.  – 06.05.2017. godine.

Prilikom upisa djece u Dječji vrić Ivanić Grad red  prvenstva  razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima:

 

RB

OPIS KRITERIJA

BODOVI

1.

S prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada                             

100

 

 

2.

Djeca samohranih roditelja (čl.1. st. 3. Pravilnika o upisu djece) :

 

Roditelj zaposlen

90

 

Roditelj redovan učenik ili student

90

 

Roditelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Roditelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

 

3.

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji (čl.1. st. 3. Pravilnika o upisu djece) :

 

Roditelj zaposlen

70

 

Roditelj redovan učenik ili student

70

 

Roditelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Roditelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

 

 

 

4.

Djeca iz udomiteljske obitelji:

50

 

Udomitelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz udomiteljske obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Udomitelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

 

 

 

5.

Iz obitelji oba zaposlena roditelja

35

 

Roditelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Roditelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

 

6.

Iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a drugi je redovni učenik ili student, odnosno gdje su oba roditelja redovni učenici ili studenti

16

 

Roditelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Roditelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

7.

Iz obitelji jednog ili oba nezaposlena roditelja

 

 

Roditelj HRVI Domovinskog rata ili žrtva (stradalnik) Domovinskog rata

5

 

Iz obitelji s troje ili više malodobne djece

4

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu

3

 

Roditelj prima dječji doplatak

2

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u prethodnoj pedagoškoj godini nije bilo upisano, a podnijelo je zahtjev na redoviti natječaj

1

 

Dijete, za koje se podnosi zahtjev, a dolazi iz obitelji sa specifičnim socijalnim i zdravstvenim prilikama, bez obzira na ostvareni broj bodova, a na temelju mišljenja Centra za socijelnu skrb i procjene stručnog tima Vrtića, može ostvariti prednost pri upisu djece bodovane prema kriterijima iz ove točke

 

    

Ukoliko i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova rangiranje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađemu.

Djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave mogu se upisati U DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD samo ako nije popunjen kapacitet vrtića uz plaćanje ekonomske cijene DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD. Cijena Vrtića može se umanjiti na  temelju potvrde matične jedinice loklne samouprave o sufinanciranju.

 

PRIJAVE i sve potrebne informacije mogu se dobiti :

- u sjedištu Vrtića, Park hrvatskih branitelja 3, Ivanić-Grad i na telefon 01/28 89 299, kao i na web stranicama www.djecjivrtic-ivanic.hr;

 

Za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić;
  2. izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta;
  3. izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od šest mjeseci) ili osobna iskaznica za djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a;
  4. preslike osobnih iskaznica roditelja;
  5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

- za dijete roditelja HRVI Domovinskog rata ili žrtava Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda  tijela državne uprave,

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja - potvrda o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

-za dijete samohranog roditelja koji je redovan učenik ili student- potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) - potvrda o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem koji je redoviti učenik ili student (jednoroditeljska obitelj) - potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,

- za dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a da je drugi redovni student – potvrdu o prijavama u evidenciju izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana i potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta,

- za dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja redovni učenici ili studenti - potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih, te dokaz o prebivalištu,

- za dijete jednog ili oba nezaposlena roditelja – potvrdu o nezaposlenosti izdanu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana,

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu, odnosno potvrdu nadležne institucije o istom za tekuću godinu,

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta,

  1. Potvrda poslodavca o radnom vremenu roditelja;
  2. Preslika zdravstvene iskaznice;
  3. Preslika iskaznice imunizacije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je zaključno s 06.05.2017. godine.

 

Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se odbaciti, te će se upis djeteta na temelju istoga rješavati na odgovarajući način primjenjujući odredbe članka 15. Pravilnika o upisu djece.

Prijave se podnose poštom, el. poštom ili osobno u sjedištu Dječjeg vrtića Ivanić Grad, Park hrvatskih branitelja 3, Ivanić-Grad (objekt «Suncokret»).

    

CIJENA USLUGA VRTIĆA (za redoviti 10-satni program)

(izvadak iz Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad, donesene na sjednici gradskog vijeća Grada Ivanić Grada dana 18.02.2014, KLASA:021-0/14-01/3, URBROJ:238/10-01/06-14-3)

„Sudjelovanje roditelja u cijeni plaćanja redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad Grad (u daljem tekstu: Dječji vrtić) utvrđuje se:

- za 10-satni redoviti program ......................................................470,00 kuna mjesečno

- za 5-satni kraći program.............................................................300,00 kuna mjesečno

- za upisano dijete koje iz objektivnih (zdravstvenih) razloga ne pohađa kontinuirano čitav mjesec dječji vrtić, kao i za čuvanje mjesta (minimalno jedan mjesec), roditelj plaća 75% redovne mjesečne cijene 10-satnog redovitog programa

- za upisano dijete do navršene prve godine života roditelj plaća 50% cijene za „rezervirano mjesto“ (čuvanje mjesta).“

 

(izvadak iz Odluke o cijeni posebnih programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad, donesene na sjednici gradskog vijeća Grada Ivanić Grada dana 18.02.2014, KLASA:021-0/14-01/3, URBROJ:238/10-01/06-14-4)

 

Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni posebnih programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), utvrđuje se kako slijedi:

- za cjelodnevni program ranog učenja stranog jezika.....................250,00 kuna mjesečno

- za kraći integrirani program učenja stranog jezika........................120,00 kuna mjesečno

- za cjelodnevni glazbeni-scenski program......................................150,00 kuna mjesečno

- za cjelodnevni etno-tradicijski program s elementima folklora..........80,00 kuna mjesečno

- za kraći integrirani etno-tradicijski program....................................50,00 kuna mjesečno

 

Rezultati upisa djece u Vrtić, temeljem objavljenog natječaja, objavljuju se javno na središnjem objektu Vrtića i oglasnoj ploči, u roku propisanom odedbama kojima se uređuje upravni postupak.

Roditelji upisane djece Ugovor o uslugama predškolskog odgoja najkasnije moraju sklopiti do 31. kolovoza za narednu pedagošku godinu.

           

                                                                      DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

                                                                                UPRAVNO VIJEĆE

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: