01.02.2017.

OGLAS za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU,

PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENU DJELATNOST

 

KLASA: 112-03/16-01/5

URBROJ: 238/10-02-01/1-17-1

Ivanić-Grad, 1. veljače 2017.

Temeljem članaka 18. do 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti raspisuje

O G L A S

za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme

radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

1. PORTIR – TELEFONIST - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- srednja stručna sprema tehničke, opće ili druge struke,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11).

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci i uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– presliku domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju (ukoliko osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima),

- dokaz o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti pri zapošljavanju (ukoliko osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima),

- dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) ukoliko osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,

- dokaz da je osoba nezaposlena (ukoliko osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima).

 

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ili u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu, smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (rješenje, nalaz i mišljenje, odnosno uvjerenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i sl).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na oglas podnose se osobno ili poštom na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Ivanić-Grad, s naznakom: „Oglas za prijam namještenika – portir-telefonist“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: