23.10.2019.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20, 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, objavljenog u Narodnim novinama, broj 95/2019 od dana 04. listopada 2019. godine,  o b j a v lj u j e

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervjuza prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kako slijedi:

1. Tihana Vuković Počuč 

Navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 30. listopada 2019. godine (srijeda) u 8,30 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska je potrebno javiti se u sobu broj 7 (I. kat.).

2. Ostalim podnositeljima prijava bit će upućena obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju uvjete navedene u javnom natječaju.

3. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

4. Pisano testiranje će trajati 30 minuta.

5. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

6. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i to isti dan od 9,00 sati.

7. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja su sljedeći:

a) Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)         

b) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15123/1798/19)

c) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18)

d) Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)

e) Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

f)  Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

g) Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ:238/10-02-01/2-19-5
Ivanić-Grad, 22. listopad 2019.

Predsjednik Povjerenstva

Javor Bojan Leš, dr. vet. med.,v.r.