30.11.2021.

ODLUKA o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) te članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 15. studenoga 2021. godine, donio je

ODLUKU

o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja V. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš

I.

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/21-03/34, URBROJ: 238/1-18-02/2-21- 2 od 11. studenog 2021. godine) za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđena je obveza provođenja postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja predmetnog Plana na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš.

II.

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provodi Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu u suradnji s Upravnim odjelom Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjekom za zaštitu okoliša.

III.

Razlozi, ciljevi izrade Plana, kao i programska polazišta, utvrđeni su u prijedlogu Odluke o izradi Plana.

Izradi Plana pristupa se zbog :

-     usklađenja Plana sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 2/21 od 22. siječnja 2021. godine), za koji je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

-     usklađenja Plana s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja prostornog planiranja te drugih srodnih područja, koji su stupili na snagu nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, a koji su od utjecaja na Plan,

-     revizije te prema potrebi redefiniranja/izmjene odredbi za provođenje u cilju lakše provedbe Plana, a prema uočenim problemima,

-     revizije obuhvata urbanističkog plana uređenja UPU-13 prema idejnom rješenju novog groblja,

-     revizije mogućnosti smanjenja ili preraspodjele neizgrađenih površina gospodarske namjene, odnosno revidiranja mogućnosti proširenja već prije određenih površina gospodarske namjene, kao i razmatranje mogućnosti formiranja novih površina gospodarske namjene ovisno o razvojnim potrebama Grada,

-     preispitivanja broja obveznih urbanističkih planova uređenja te revizije njihovog obuhvata,

-     revizije područja i odredbi za provođenje u vezi s mogućnostima izgradnje obnovljivih izvora energije,

-     provjere izgrađenih površina u Planu u skladu sa stvarnim stanjem i vlasništvom,

-     revizije infrastrukturnih sustava koji nisu u funkciji (magistralni plinovodi, naftovodi i ostalo) te usklađenje u kartografskim prikazima, kao i redefiniranje odredbi za provođenje u cilju ublažavanja, odnosno ukidanja obveze primjene zaštitnih mjera u zaštitnom koridoru za sustave koji nisu u funkciji,

-     ažuriranja grafičkih oznaka u kartografskim prikazima za izgrađena i neizgrađena građevinska područja,

-     revizije definiranog infrastrukturnog koridora željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M103 (Dugo Selo-Novska) na području naselja Ivanić-Grad, u cilju utvrđivanja mogućnosti njegovog smjanjenja te usklađivanja s projektnom dokumentacijom za predmetnu trasu,

-     preispitivanje prostornih mogućnosti i utvrđivanje najoptimalnije lokacije za industrijski kolosijek, kao priključak poduzetničke zone Ivanić-Grad na željezničku mrežu,

-     preispitivanja potrebe usklađenja rubova namjene i korištenja prema katastarskim česticama u grafičkom dijelu plana, u dijelovima gdje ima neusklađenosti,

-     ispravaka grešaka i neusklađenosti u odredbama za provođenje i kartografskim prikazima,

-     implementacije prijedloga i smjernica iz izrađenih prometnih i ostalih studija te programa Grada Ivanić-Grada, prema potrebama Grada Ivanić-Grada,

-     revizije područja i statusa kulturne baštine sukladno stvarnom stanju,

-     razmatranja svih zahtjeva i uočenih problema za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada kroz postupak izrade i donošenja Plana.

Uz opće ciljeve prostornog uređenja određene člankom 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana sadržani su u razlozima za izradu i donošenje ovoga Plana određenih člankom 5. ove Odluke.

Polazišta i kriteriji za utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za razvoj i unapređenje stanja u prostoru temeljit će se na načelima integralnog pristupa u prostornom planiranju, uvažavanju znanstveno i stručno utvrđenih činjenica, prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje, ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa te horizontalne i vertikalne integracije u zaštiti prostora.

IV.

Za Plan će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13,15/18, 14/19 i 127/19) provesti postupak Ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, i to kroz Prethodnu ocjenu prihvatljivosti, a sve u okviru postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

V.

Radnje u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se planovi donose i provode, i to s naznakom redoslijeda radnji, kako slijedi:

 1. Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: UO), sukladno odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš donošenjem ove Odluke.
 2. U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, UO je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u točki VI. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, UO dostavlja tijelima zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za Plan iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, JLS i druga tijela, ovisno o obuhvatu i dugim značajkama Plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene, koja dostavljaju UO u roku od najviše 30 dana od primitka zahtjeva.
 4. Sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), u postupku Prethodne ocjene, UO podnosi zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjeku za zaštitu okoliša, kao nadležnom tijelu.

5.1.   Ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

5.2.    Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti Plana na ekološku mrežu, sukladno članku 31. stavku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).

 1. Prije donošenja odluke u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš UO je dužan o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša, kojem se dostavlja sva potrebna dokumentacija.

6.1.       Ako se u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene, sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

6.2.       Ako se u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu, sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

 1. O svim odlukama iz ove Odluke, UO informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13).

VI.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će:

 1. HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb
 2. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 3. HRVATSKE VODE, Stjepana Radića 7b, Kutina
 4. HEP-ODS d.o.o., Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
 5. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, Zagreb
 6. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Savska cesta 41/6, Zagreb
 7. IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad, Savska 50
 8. IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad, Ulica kralja Petra Krešimira IV 10
 9. VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina 1, Zagreb
 10. INA d.d., SD istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb
 11. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Služba za razvoj i investicije, Savska 88a, Zagreb
 12. HŽ infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, Zagreb
 13. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 14. DAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
 15. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 16. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 17. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 18. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

VII.

Grad Ivanić-Grad će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/120

URBROJ: 238/10-02-01-01/2-21-8

Ivanić-Grad, 15. studenoga 2021.

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: